Allmänna leveransvillkor 290414

Gäller från 29.04.2014 mellan konsument (kund) och Ledfe (Holmik Ab).

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (PUL) finns under punkt 10.

 

1. E-butik och pris

Ledfe (Holmik Ab, FO-nummer 1028747-1) säljer produkter till myndiga privatpersoner i Finland och inom EU. Produkternas pris inkluderar mervärdesskatt och är i euro. Vi förbehåller oss rätten att justera priser och leveranskostnader som t.ex. kan uppkomma på grund av ändrade råvaru- och fraktpriser, moms etc.  Även för fel till följd av programtekniska orsaker ger oss rätt att justera priset, men då har kunden full rätt att häva köpet.

Vi förbehåller oss även rätten till ändringar i e-butikens innehåll. Vi ansvarar ej heller för tryckfel och möjliga fel i specifikationer och annan information. Alla våra bilder på vår webbsida eller annat material är illustrationer och behöver inte motsvara det verkliga utseendet.

Vi erbjuder endast betalning med Klarna Checkout. Klarna är en garant för att vår e-handel är trygg (läs mer här). Klarna Faktura ger dig rätt att inom en tidsfrist på 14 dagar att granska produkterna du har mottagit innan du behöver betala fakturan. På det här sättet kan du vara säker på att produkterna som du beställt levereras till dig inom utlovad tid och i utlovat skick även om vår butik inte skulle vara bekant för dig från tidigare. 

  

2. Beställning

Produkterna beställer du på e-butikens webbplats genom att du plockar dem i din kundkorg och betalar kundkorgens innehåll i kassatjänsten. All information om kunden behandlas konfidentiellt. De uppgifter som vi begär i samband med beställningen används enbart för att leverera beställningen eller reda upp oklarheter i den. När du beställer från e-butiken förutsätter vi att du har bekantat dig med och godtagit leveransvillkoren som gäller vid ifrågavarande tidpunkt.

 

3. Betalning och betalsätt

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter och betalar alltid efter att du fått hem dina varor. Betalningstiden är oftast 14 dagar.

Fakturan skickas i samband med leveransen. I enlighet med avtalet med Ledfe debiteras en fakturaavgift om 0 €. En påminnelseavgift på 60 SEK och
en dröjsmålsränta om 24,00 % plus gällande referensränta tillkommer vid utebliven betalning ( i Finland dröjsmålsränta enligt räntelagen). Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas.

Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter främst i syfte att utföra identifikation, kundanalys, kreditkontroll, marknadsföring och affärsutveckling. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Betalsättet förutsätter att du har ett personsignum, en stadigvarande och officiell hemadress och att du har fyllt 18 år. Betalsättet kan endast användas av privatpersoner. Ett personligt kreditförbud eller sekretessbelagda uppgifter är ett hinder för att använda betalsättet.

Vid val av Klarna faktura sker leverans till folkbokföringsadress. Om annan adress önskas hänvisar vi till förskottsfaktura per e-post. Även ifall kredit nekas av Klarna finns det möjlighet att använda förskottsfaktura.

Villkor för Klarna och information om delbetalning hittar du här

 

4. Beställnings- och betalningsbekräftelse

När din beställning har gått igenom får du inom kort en beställningsbekräftelse till din e-post. En förutsättning för att sända meddelandena med bekräftelse är att du har uppgett din e-postadress i samband med beställningen.

 

5. Leveranser och leveranskostnader

När du går till kassan för att betala och för att få din beställning levererad, trycker du Betala med Klarna Checkout. Där ser du vilka leveranskostnaderna blir. Våra leveranser skickas dagtid ända fram på för lastbil körbar väg, vanligtvis med Schenker DB (gäller ej specialområden som t.ex. Lappland, skärgården, Åland eller trånga områden där eventuellt kranbil eller truck krävs. I dessa fall, vänligen kontakta kundtjänst för att få en verklig leveranskostnad). Ledfe är inte ansvarig för förseningar som orsakats av speditören (transportören).

Kunden kommer att debiteras för eventuella kostnader som uppstår ifall ingen är på plats då varorna levereras. Ledfe står heller ej för kostnader i de fall som kräver kranbil eller andra specialmaskiner för att lossa varorna.

 

6. Leveranstid

Våra vanligaste leveranstider är 3-5 veckor beroende på beställning. Närmare tider meddelas i anslutning till kassan och bekräftelsen. Vi ansvarar inte för förseningar på grund av indirekta omständigheter, så som leverantörsförseningar. Vi informerar på ingångssidan till e-butikens webbplats om avvikande leveranstider.

 

7. Avbeställning och förändring av order

Det är inte möjligt att avbeställa eller ändra en måttbeställd order ifall tillverkningen har påbörjats och specialmaterial har köpts in. Beställaren är alltid skyldig att ta emot ordern och betala den kostnad som uppstått.

 

8. Ångerrätt, reklamation och garanti

Ångerrätt

Enligt den finska konsumentskyddslagen har du rätt att byta eller returnera hela din beställning. Detta gäller inte för special- och måttbeställda produkter som är tillverkade enligt konsumentens instruktioner (16 § (30.12.2013/1211)). Genom att göra en beställning och godkänna leveransvillkoren, godkänner konsumenten att ångerrätten upphör.

Garanti

Vi har 1 års fabriksgaranti på alla varor. I fall ett garantiärende anmäls och vi inte kan konstatera något fel som berör garantin, debiterar vi kunden de kostnader som felanmälan förorsakat. Detta gäller även i sådana fall där kunden själv har förorsakat skadan i samband med felaktig montering och hantering, samt vid någon typ av modifiering av produkten.

Synliga skarvar, repor, märken och andra ringa defekter i aluminiumprofilerna samt andra metaller anses som normalt. Repor och märken får dock ej vara synliga på ett normalt betraktelseavstånd, i allmänhet ett avstånd på 2-3 meter, normalt dagsljus och inte i direkt solsken. Färgnyanser, skräp och blåsor bedöms på samma sätt. Ytor som ej blir synliga efter montering bedöms ej.

Temperaturskiftningar och spänningar kan förorsaka sprickor i glaset vid ovarsam hantering. Detta ersätts inte av garantin.

Reklamation

För att åberopa en felaktig vara (ang. transportskada, se nedan) skall konsument skriftligen reklamera fel inom skälig tid efter det att felet upptäckts. Den felaktiga produkten skall returneras till Ledfe enligt erhållna instruktioner, förutsatt att reklamationen har blivit godkänd. Eventuella kostnader för returneringen ersätts av Ledfe, som försöker åtgärda problemet så snabbt som möjligt. På den här sidan kontaktar du Ledfe angående en reklamation (www.ledfe.fi\)

Man kan tyvärr inte göra reklamationer på felbeställningar. Med det menas att t.ex. fel angivna mått eller felaktig montering inte är en grund för en reklamation. Ta kontakt med kundtjänst så försöker vi hitta en lösning ifall ett liknande scenario skulle inträffa.

Glassprickor betraktas inte som reklamation, om det inte direkt kan härröras till ett produktionsfel eller transportskada. För att det ska räknas som transportskada, bör glaset stå kvar i emballaget då man reklamerar och bild sändas innan man börjar ta upp emballaget och hantera glaset. Hanterar man glaset, går ansvaret över på köparen.

Transportskador och felaktiga leveranser

Transportskador skall i mån av möjlighet genast meddelas åt speditörens chaufför och antecknas på fraktsedeln. Vänligen kontrollera varorna noga när de levereras och innan du kvitterar fraktsedeln.

 

9. Toleranser

Vi förbehåller oss rätten till avvikelser på +/- 3 millimeter. Detta gäller längd- och höjdmått på alla produkter. Produkter inom dessa toleransnivåer är inte en grund för reklamation.

 

 

10. Produktansvar

Ledfe (Holmik Ab) är ej ansvarig för några indirekta skador eller förluster för köparen. Det är köparens ansvar att konsultera behöriga personer, så att dimensioneringen av monteringsplatsen och andra tekniska detaljer, uppfyller alla byggregler för respektive land. Med tekniska detaljer menas t.ex. räckeshöjd eller avstånd mellan ribbor mm.

 

11. Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10§

Registeransvarig

Ledfe (Holmik Ab)

Maxmovägen 312

66640 Maxmo

 

Person ansvarig för registerärenden

Anders Holm

+358 6 687 5110

holmik@holmik.fi

 

Registrets namn

 

Ledfe.fi:s kundregister

 

Syftet med hanteringen av personuppgifterna

 

Person som registrerat sig eller köpt varor från ledfe.fi, ledfe.com och ledfe.se

 

Registrets användningsändamål

 

Användningsändamålet för Ledfes register är underhåll av kundregister samt kundernas orderbehandling, spårbarhet och arkvivering. Uppgifter kan även användas för Ledfes verksamhetsutveckling och försäljningsstatistik. Personuppgifterna behandlas inom personuppgiftslagens gränser.

 

Registrets innehåll

 

Personens för- och släktnamn

E-postadress

Postadress

Telefonnummer

Information om behandlade beställningar

Spårbarhet av produkterna och försändelserna

 

Överlämning av uppgifter

 

Uppgifter överlämnas inte till någon annan part. Registrerade personuppgifter kan på användarens begäran tas bort ur vårt register.

 

Skydd av register

 

Användning av registret kräver användarättigheter i Ledfes interna nätverk. Registret finns på en lösenskyddsregistrerad server på hemlig plats.

 

12. Upphovsrätt

Allt innehåll på våra webbsidor, broschyrer, ritningar och specifikationer är skyddat enligt lagen om upphovsrätt (8.7.1961/404). Detta får ej kopieras utan tillåtelse.

  

13. Befrielsegrunder

Omständigheter som arbetskonflikt och varje annan omständighet som Ledfe inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering ellermilitärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, handels- och valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i tillförseln av drivkraft samt fel i

eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund.

Ovan nämnda omständigheter utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses då avtalet ingicks.

   

14. Tvister

Vid tvister följs konsumentskyddslagen  för privatpersoner.

 

Varukorg & Offertunderlag
;